Wczesne wspomaganie

Nabór dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania - czytaj

WYMAGANE DOKUMENTY

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

- podanie  o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pobierz

- podanie  o kontynuację zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania - pobierz

- oświadczenie rodzica dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W Szkole Podstawowej nr 17 zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli - specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. W skład zespołu, w zależności od potrzeb, wchodzą: oligofrenopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej


Zadania zespołu:
- ustalenie kierunków i harmonogramu działań
- wsparcie rodziny dziecka
- opracowanie indywidualnego programu terapii
- analizowanie skuteczności udzielanej pomocy
- ocenianie postępów dziecka

NASZA OFERTA


Na terapię dzieci przyjmowane są na podstawie "Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są one bezpłatne.

W naszej placówce dysponujemy odpowiednio wyposażoną bazą lokalową do prowadzenia terapii:
- logopedycznej
- pedagogicznej
- psychologicznej
- metodą integracji sensorycznej
- metodą Tomatisa
- metodą Weroniki Sherborne