Szkoła Podstawowa Nr 17 

Dyrektor: mgr Ewa Rosińska

Zastępca dyrektora: mgr Joanna Rusiłowicz-Snarska

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przeznaczone są dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu:

• Lekkim

• Umiarkowanym i znacznym

• Głębokim ( zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w domu dziecka)

Prowadzone jest u nas nauczanie, wychowanie i rewalidacja systemem klasowym oraz w formie nauczania indywidualnego w domu uczniów. Obok zajęć lekcyjnych  każdemu uczniowi, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizowane są zajęcia rewalidacyjne takie jak: zajęcia logopedyczne, alternatywne metody komunikacji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia usprawniające techniki szkolne , reedukacja, terapia integracji sensorycznej, terapia metodą Tomatisa, terapia metodą EEG Biofeedback, socjoterapia, zajęcia z psychologiem.

PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W szkole pracuje 52 pedagogów specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki, 2 surdopedagogów
i dwóch psychologów.
W naszej pracy kierujemy się zasadą indywidualizacji, dlatego zespół pedagogów – specjalistów opracowuje program edukacyjny dostosowany do potrzeb każdego dziecka. Zapewniamy wszelkie warunki optymalnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Rozbudzamy zainteresowania naszych podopiecznych poprzez wielorakie aktywności:

• zajęcia pozalekcyjne
• czynne uprawianie sportu
• wyjścia do kina, teatru, muzeum
• wycieczki krajoznawcze

Nasi uczniowie mają dobre warunki by rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, pracownię gospodarstwa domowego, salę gimnastyczną z gabinetem do gimnastyki korekcyjnej, boisko sportowe, gabinet rewalidacji indywidualnej, gabinet logopedyczny, salę doświadczania świata, gabinet integracji sensorycznej, gabinet do terapii metodą Tomatisa, gabinet do terapii metodą EEG Biofeedback.  Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę i ma możliwość zdobycia zawodu w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w warsztatach terapii zajęciowej w Białymstoku lub na terenie województwa. Zainteresowanych rodziców zapraszamy w celu poznania oferty i zapoznania się z dorobkiem naszej szkoły.

    Szkoła Podstawowa nr 17 jest najstarszą placówką dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w Białymstoku. Założycielem i pierwszym nauczycielem był Władysław Starzecki.

• 1928 r. – klasa specjalna przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy Mazowieckiej

• 1932 r. - ul. Piłsudskiego 43 ( obecnie ul. Lipowa okolice „Herbapolu”) w budynku szpitala wojskowego

• 1940 – 1950 – przerwa w pracy szkoły spowodowana wojną

• 15.10.1950 r. – reaktywowanie Szkoły Podstawowej nr 17 specjalnej przy ul. Kraszewskiego

• styczeń 1955 r. – ul. Sitarska, 85 uczniów i 10 nauczycieli

• 23.03.1959 r. - szkoła Podstawowa nr 17 zajmuje II piętro w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Konopnickiej 3 – 223 uczniów, 11 nauczycieli

• 25.03.1967 r. – otwarcie szkoły w nowym budynku przy ul. Rzemieślniczej 16 – 278 uczniów, 14 nauczycieli

• 1.09.2000 r. – utworzenie Zespołu Szkół nr 11 w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 17
i Publiczne gimnazjum nr 21

• 1.09.2017 r. –  Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna