Dla rodziców

Informacje


Z

UWAGA!

Nauka od poniedziałku, tj. od 22 marca 2021 r. odbywać się będzie tak jak dotychczas, czyli stacjonarnie w szkole. O wszelkich zmianach informacja do rodziców będzie przekazywana przez wychowawców.

 

Uchwała Rady Miasta

Rada Miasta Białystok Uchwałą Nr XXXV/514/21 z dnia 25 stycznia 2021r. określiła teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, ul Mazowiecka 35

Uchwała Raby Miasta zobacz

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

Zobacz spot   

Zaproszenie do udziału w projekcie „Kompleksowa profilaktyka wad postawy”.

 Zapraszamy dzieci klas 1, 4 i 6 do udziału w projekcie „Kompleksowa profilaktyka wad postawy”. W ramach projektu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy uczniów naszej szkoły. Dzięki trójwymiarowej analizie kręgosłupa 4D, przy użyciu sprzętu Diers, dokonane zostaną precyzyjne pomiary ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków promieniowania.  Podczas indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą zyskają Państwo pełną informację na temat schorzeń kręgosłupa, wad postawy – występujących u Państwa dziecka oraz wynikających z nich zagrożeń. 

Dzieci ze znacznym stopniem wady postawy, zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne.

Zainteresowanych projektem Rodziców, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607684939. Badania będą umawiane indywidualnie, w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie §5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)  oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej  w Białymstoku będą:

- 12.11.2020 r.
 - 13.11.2020 r.
 - 04.05.2021 r.
 - 05.05.2021 r.
 - 25.05.2021 r.
 - 26.05.2021 r.
 - 27.05.2021 r.
 - 04.06.2021 r.

 


Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w Programie dla szkół - zobacz


List Ministra Edukacji skierowany do Rodziców - link


Szanowni Państwo

uprzejmie informuję iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku uruchomiło możliwość e-mailowego kontaktu pomocowego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku.
Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W związku z powyższym specjalnie dla tej grupy odbiorców uruchomiony został adres e-mailowy:
mlodziezCPD@gmail.com który jest obsługiwany przez psychologa naszego Centrum. Na stronie www.centrum-klanza.pl zamieszczone zostały zasady realizacji kontaktu pomocowego poprzez skrzynki e-mailowe.  Ponadto na rzecz rodziców młodszych dzieci przedszkolaków oraz klas I-III psychoterapeutka Centrum Pomoc Dzieciom opracowała prezentację nt.
"Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola/szkoły po okresie izolacji". Materiał publikowany jest poprzez portal społecznościowy FB oraz stronę
www.centrum-klanza.pl. W związku z powyższym w załączeniu przesyłam informacje na temat w/w form pomocy celem jak najszerszego udostępnienia potencjalnym zainteresowanym - mieszkańcom Białegostoku - dzieciom, młodzieży, rodzicom, placówkom przedszkolnym i szkołom. 

 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Anna Tuszyńska 
Dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

PREZENTACJA

 

 INFORMACJA O DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - KARTA ZDROWIA UCZNIA

  "Jak wspierać dziecko w drodze do samodzielności?" -ARTYKUŁ

 


 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
 poradnik UODO dla szkół

plik1 plik2 plik3


Informacja o zmianie w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dla rodziców - aktualizacja przepisów dotyczących orzecznictwa


Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie poradnik obrazkowy

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Organizacja zdalnej nauki w domu


Szanowni Państwo
Informujemy, że w Systemie SOW 1 stycznia br. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Link do materiału na portalu SOWFILM Z ZAJĘĆ

 


Opłata za obiady

Opłata za obiady w maju 2021 wynosi 60 zł. ( 15 x 4 zł)
Płatność do 10 maja 2021 roku.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

Nadmieniam, że nieopłacenie w terminie spowoduje skreślenie z listy uczniów
korzystających z obiadów.

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !

Za każdy dzień zwłoki proszę doliczyć 0,01 zł odsetek za zwłokę!!!


 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów SP nr. 17 - pobierz