Dla rodziców

 

Informacje

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA
w Białymstoku uruchomiło możliwość e-mailowego kontaktu pomocowego
dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku.
Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci
 i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W związku z powyższym specjalnie dla tej grupy odbiorców uruchomiony został adres e-mailowy: mlodziezCPD@gmail.com który jest obsługiwany przez psychologa naszego Centrum. Na stronie www.centrum-klanza.pl zamieszczone zostały zasady realizacji kontaktu pomocowego poprzez skrzynki e-mailowe. 
 Ponadto na rzecz rodziców młodszych dzieci przedszkolaków oraz klas I-III psychoterapeutka Centrum Pomoc Dzieciom opracowała prezentację nt.
"Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola/szkoły po okresie izolacji". Materiał publikowany jest poprzez portal społecznościowy FB oraz stronę www.centrum-klanza.pl
W związku z powyższym w załączeniu przesyłam informacje na temat w/w form pomocy celem jak najszerszego udostępnienia potencjalnym zainteresowanym - mieszkańcom Białegostoku - dzieciom, młodzieży, rodzicom, placówkom przedszkolnym i szkołom. 
 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Anna Tuszyńska 
Dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

PREZENTACJA

 

 INFORMACJA O DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - KARTA ZDROWIA UCZNIA

  "Jak wspierać dziecko w drodze do samodzielności?" -ARTYKUŁ

 


 Informacja
Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły
 nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
 poradnik UODO dla szkół

plik1 plik2 plik3


 

Informacja o zmianie w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dla rodziców - aktualizacja przepisów dotyczących orzecznictwa

 Szanowni Rodzice!

Jeśli potrzebujecie konsultacji w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
chcecie porozmawiać o swoich relacjach z dzieckiem
albo niepokoją Państwa zachowania Waszego dziecka
i potrzebuje ono pomocy oraz wsparcia,
zapraszamy do kontaktu z psychologiem lub pedagogiem szkolnym
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pedagog Marta Halicka e-mail:  pedagogsp17@interia.pl
psycholog Ewa Zegarowicz e-mail:  ewa.zegarowicz.sp17@gmail.com
Prowadzone są również dyżury telefoniczne
(numery telefonów dostępne u wychowawców klas):
Pedagog: poniedziałek godz. 10.00-13.00
Psycholog: środa godz. 14.00-17.00d

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie poradnik obrazkowy

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Organizacja zdalnej nauki w domuDrodzy Rodzice i Uczniowie,

na stronie naszej szkoły znajduje się dział UCZNIOWIE, w którym zamieszczone są materiały do pracy w domu.
Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych propozycji.


Szanowni Państwo
Informujemy, że w Systemie SOW 1 stycznia br. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Link do materiału na portalu SOW

 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019, 07.01.2020, 20.04.2020, 21.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020,24.04.2020, 12.06.2020FILM Z ZAJĘĆ

 


Opłata za obiady

Opłata za obiady, za miesiąc marzec 2020 r. wynosi 88,00 zł (22 x 4,00 zł).

Wpłat należy dokonywać do 10 marca 2020 r.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

Nadmieniam, że nieopłacenie w terminie spowoduje skreślenie z listy uczniów
korzystających z obiadów.

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !

 

Stypendium szkolne 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że od dn.01.08. 2019 r. zadanie z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
– stypendium szkolne – będzie realizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok
z dn. 20 maja 2019 r. Nr XI/153/19.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów
składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne
na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl

 


DZIAŁANIA  RADY  RODZICÓW

 W I semestrze roku szkolnego 2018/2019  z inicjatywy Rady Rodziców podjęto następujące działania w szkole:

 1) Prelekcja pt.: Edukacja seksualna i profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań

    seksualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”  prowadzona przez

    p. pedagog Martę Halicką

 2) Warsztaty scrupbookingu o tematyce bożonarodzeniowej

 3) Zimowa sesja  fotograficzna

 4) Szkolny kiermasz  kart świątecznych

 5) Zakup bonów podarunkowych uczniom uczęszczającym na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-

    wychowawcze

 6) Udział w uroczystościach szkolnych, m.in. w Dniu Edukacji Narodowej, Pasowaniu

     Pierwszoklasistów, Spotkaniu Opłatkowym.


 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów SP nr. 17 - pobierz