RODO

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( IOD)

    RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Informujemy Państwa, że w Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  nr tel:504976690

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW / ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH


Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”),
informujemy Panią/Pana,  iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna
w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Rafał Andrzejewski: tel 504976690.
3. Pani / Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze związanych z przeprowadzeniem naboru / postępowania rekrutacyjnego, a w późniejszym okresie w celach związanych
z uczęszczaniem dziecka do szkoły.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. dotyczące zdrowia)
w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi rachunkowo-finansowe.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane
w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
8. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do państw spoza EOG.
9. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KPA

    Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna
w Białymstoku, dalej zwany „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe, są przetwarzane w celach realizacji obowiązków prawnych i zadań nałożonych
na Administratora, rozpatrywanych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, związanych w szczególności z prowadzeniem postępowań administracyjnych, rozpatrywaniem skarg
i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i właściwymi przepisami szczególnymi w zależności od przedmiotu sprawy.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. odbiorców danych, tj. m.in. podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności – obsługa informatyczna.
Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów prawa (przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane
w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
7. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zadań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia tych obowiązków i zadań, np. brakiem możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych. Wyjaśniamy, iż podanie danych dodatkowych („nieobowiązkowych”) może być to np. adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych np. we wniosku stanowi Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA PUBLICZNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski, iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn). W sytuacji, w której konieczne będzie wydanie w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej, może wystąpić potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań, które wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
5. Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Po upływie tego czasu teczka aktowa przekazana zostanie do archiwum zakładowego. Materiały archiwalne przechowywane są przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
11. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych- iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

    25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
Chcemy, więc wyjaśnić, co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych
jest dla nas priorytetem, a w trosce o komfort korzystania z usług naszej instytucji dokładamy
wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty
dla Ciebie.
Na początku chcemy Ci wyjaśni, więc czym tak na prawdę jest RODO

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili
się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych”.

1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?


Administratorem danych, czyli podmiotem decydujący o tym, w jakim celu a także, w jaki sposób
będą przetwarzane Twoje dane jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok

2. Kim jest Inspektor ochrony danych ( IOD)?

Inspektor ochrony danych ( IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości,
co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:
a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości;
b) gdybyś jednak uznał (-a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, możesz skontaktować się
z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 504976690.

Funkcję tą sprawuje - Rafał Andrzejewski

3. Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce?

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody. W szczególności tymi celami będą:

a) tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;
b) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
c) podnoszenie jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
d) realizacja umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa, w celu zawarcia umowy lub zgody
na przetwarzanie danych (rekrutacja, konkursy).
e) realizacja drobnych spraw życia codziennego.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.);
d) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
e) oraz aktów wykonawczych ( m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
5. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Bez obaw nie będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. I tak np.:
- na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo
jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego;
- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, konkursu i w wielu innych wypadkach, kiedy o tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać
do czasu odwołania zgody.


6. Odbiorcy danych:
Jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść
do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługi wsparcia logistycznego przy organizacji konkursów itp.). Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu
z Inspektorem ochrony danych bądź innym pracownikiem Administratora danych. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z nami, w celu zapewniania ciągłości działań.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku,
ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, imię i nazwisko: Rafał Andrzejewski
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/konkursu na dane stanowisko.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO w powiązaniu z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności chodzi o podmiot dostarczający usługę hostingową (skrzynka e-mail). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. Kodeks pracy) jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 1 roku, po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.